ΠΡΟΣΟΧΗ!!! βάσει του ΦΕΚ Α 85/7-4-2014 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Σε πρώτη φάση, η υποδιαδικασία πληρωμών θα αγνοεί το τέλος αυτό ενώ τις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν νέες διαδικασίες χωρίς αναφορά σε ΦΣΚ.